Skole-hjem-samarbejde og forældreinddragelse

Skolebestyrelsen lægger vægt på, at forældrene skal understøtte skolens arbejde med læring og trivsel. Skolebestyrelsen ønsker aktiv opbakning til skolens arbejde med læring og trivsel, da forskning og erfaringer fra hverdagen viser, at de elever, hvor forældrene involverer sig i deres barn og klassens skolegang, lærer mere og trives bedre på skolen.

 • Skole-hjem-samarbejdet skal skabe et godt grundlag for elevens læring og trivsel.
 • Samarbejdet mellem skole og hjem foregår ligeværdigt og respektfuldt parterne imellem. Skolebestyrelsen forventer, at forældre deltager i forældremøder og arrangementer.
 • Samarbejdet skal danne grundlag for, at forældrene er informeret vedrørende deres barn og klassen. Teamet/de klasseansvarlige udsender løbende information om klassens læring og trivsel. Forældre holder sig løbende orienteret på ForældreIntra.
 • Der afholdes årligt to forældremøder, der kan kombineres med sociale arrangementer, som f.eks. kan gå på tværs af en årgang for at styrke sammenholdet.
 • Der tilbydes to skole-hjem-samtaler årligt. Der er et gensidigt ansvar mellem skole og forældre for at bede om en samtale, hvis en eller begge parter oplever, at det vil være hensigtsmæssigt. 
 • En stærk kommunikation mellem forældre og skole er vigtig for at understøtte trivsel og læring; her benyttes ForældreIntra, telefon, ad hoc-møder m.m. Du kan se, hvordan den daglige kontakt mellem forældre og skole etableres i skolens retningslinje for forældrekontakt, der præsenteres på årets første forældremøde. Det er et gensidigt ansvar mellem skole og hjem, at kommunikationen lykkes.
 • Der etableres klasseråd i alle klasser. Klasserådet vælges på det første forældremøde hvert år og består typisk af 3-5 forældre. Ud over forældrene deltager der en lærer fra teamet og en pædagog fra SFO (0.-3. klasse).
 • Klasserådet kan invitere repræsentanter fra skolebestyrelsen til at deltage i klasserådsmøder og forældremøder.
 • Det tilstræbes, at alle klasser/årgange oplever, at klasserådet arrangerer et socialt arrangement hvert år. I særlige tilfælde kan skolen yde tilskud til forældrearrangementer.
 • Et godt forældresamarbejde giver basis for, at ”forældre hjælper forældre”, f.eks. tager børn med til arrangementer, hvor barnets forældre ikke har mulighed for at deltage. Det er hensigtsmæssigt, at forældre engageres i arbejdet med at skabe et inkluderende klassefællesskab. 
 • En del af forældrenes opgave i forbindelse med skolegangen er at hjælpe deres barn med at få træning i f.eks. læsning hjemme.                
 • I det omfang, det er muligt, ønsker vi inddragelse af forældre som ressource i undervisningen. F.eks. med særlig viden om et tema, der kan relatere sig til en forældres job eller hobby. Det kan også være en mulighed, at forældre deltager i ekskursioner m.m.

Forældrebrev fra Skolebestyrelsen

Samværsregler

Klasseråd